Umowa Organizacji Imprezy Zamkniętej

Umowa organizacji imprezy zamkniętej, zawarta w dniu [wp-dt-custom format=”d F Y”]
Pomiędzy TOP GUN GRILL BAR SP. Z O.O., ul. Lema 2, 80-126 Gdańsk zwanym dalej Wykonawcą
a
  Zwanym dalej Zleceniodawcą.

  Została zawarta umowa następującej treści:

  1. Zleceniodawca zleca Wykonawcy zorganizowanie imprezy polegające na dostarczeniu jedzenia i/lub napojów (w tym napojów alkoholowych) oraz dostarczenia instrukcji samodzielnego zorganizowania domowego karaoke pod adresem oraz w dacie i godzinie podanymi poniżej:

  2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje aktualnymi pozwoleniami na cateringową sprzedaż alkoholu.
  3. Wykonawca ustali zakres menu oraz innych świadczeń w rozmowie telefonicznej, niezwłocznie po otrzymaniu niniejszej umowy w formie elektronicznej.
  4. Wykonawca zachowa szczególną staranność wykonując postanowienia niniejszej umowy.
  5. Zleceniodawca zobowiązuje się do opłacenia zamówionego menu najpóźniej w chwili otrzymania zamówionych dań i napojów.

  * kliknięcie przycisku Wyślij ma skutek jak podpisanie i przekazanie umowy do podpisu Wykonawcy. Potwierdzenie otrzymania powoduje automatyczne zawarcie umowy między stronami